Privacy Policy van Ganima


Ganima verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Websites (ganima.nl, ganima.org en ganima.de)

Als u onze website bezoekt dan zullen wij de volgende gegevens opslaan:

Gegevens Waarom Opslaag tijd
IP, Internetbrowser en apparate type Uw IP, Internetbrowser en apparate type worden opgeslagen om veiligheidsreden. Hierdoor kunnen wij mogelijke hacker en ddos attacks achterhalen en maatregelen daartegen nemen. De genoemde informatie wordt NIET met andere data van u opgeslagen. Max. 180 dagen

E-mail

Als u ons een e-mail stuurt zullen wij de volgende gegevens opslaan:

Gegevens Waarom Opslaag tijd
Voor- en achternaam / Bedrijfsnaam Wij spreek u graag met u naam aan in onze e-mail, i.p.v. klanten nummers of meneer/mevrouw onbekend. Max. 3 jaar naar laatste contact
Telefoonnummer Mocht u uw telefoonummer in een e-mail correspondentie vermelden, dan slaan wij deze op, om veder contact met u te onderhouden. Mocht u niet willen dat u telefoonnummer wordt opgeslagen, stuur deze dan a.u.b niet op of stuur een verzoek naar info@ganima.nl om deze te verwijderen. Max. 3 jaar naar laatste contact
E-mail Mocht u een e-mail naar ons sturen, dan slaan wij deze op, om veder contact met u te onderhouden. Mocht u niet willen dat u e-mail wordt opgeslagen, stuur dan een verzoek naar info@ganima.nl om deze te verwijderen. Max. 3 jaar naar laatste contact
Adresegevens Mocht u uw adres in een e-mail correspondentie vermelden, dan slaan wij deze op, om veder contact met u te onderhouden. Mocht u niet willen dat uw adres wordt opgeslagen, stuur deze dan a.u.b niet op of stuur een verzoek naar info@ganima.nl om deze te verwijderen. Max. 3 jaar naar laatste contact
Gegvens die u meestuurt in e-mails Het is mogelijk dat wij andere informatie zoals bankrekeningnummer, BTW-nummer enz. opslaan om diensten aan u uit te kunnen voeren of omdat wij wettelijk verplicht zijn om deze gegevens te bewaren. Mocht u niet willen dat de genoemde gegevens wordt opgeslagen, stuur deze dan a.u.b niet op of stuur een verzoek naar info@ganima.nl om deze te verwijderen. Max. 3 jaar naar laatste contac

Offerte

Als u ons een offerte van Ganima ontvangt zullen wij de volgende gegevens opslaan:

Gegevens Waarom Opslaag tijd
Voor- en achternaam / Bedrijfsnaam Uw naam of dat van uw bedrijf is noodzaaklijk om een offerte op te stellen. 7 jaar, mocht de offerte worden aanvaard, anders max. 3 jaar
Adresegevens Het adres van u of van uw bedrijf is noodzaaklijk om een offerte op te stellen. 7 jaar, mocht de offerte worden aanvaard, anders max. 3 jaar

Factuur

Als u ons een factuur van Ganima ontvangt zullen wij de volgende gegevens opslaan:

Gegevens Waarom Opslaag tijd
Voor- en achternaam / Bedrijfsnaam Uw naam of dat van uw bedrijf is noodzaaklijk om een factuur op te stellen. 7 jaar, vanuit de belastingsdienst hebben wij een bewaarplicht
Adresegevens Het adres van u of van uw bedrijf is noodzaaklijk om een factuur op te stellen. 7 jaar, vanuit de belastingsdienst hebben wij een bewaarplicht
BTW-nummer Het is mogelijk dat wij uw BTW-nummer vermelden op de factuur. Dit gebeurt voornamelijk als de BTW mag wordt verlegt. 7 jaar, vanuit de belastingsdienst hebben wij een bewaarplicht

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ganima gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ganima.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ganima neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ganima) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ganima verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ganima en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ganima.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ganima wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ganima neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ganima.nl