Algemene voorwaarden Ganima


Artikel 1. Toepasselijkheid.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, daaronder begrepen offertes en overeenkomsten tussen Ganima en haar wederpartijen ("opdrachtgever") inzake levering van software, en diensten, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken.

1.2 Indien Ganima schriftelijk akkoord is gegaan met afwijkende voorwaarden blijven, de niet afgeweken regels, van deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht.

1.3 Ganima heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt aan de klant en zijn na 30 dagen van de bekendmaking van kracht, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven.

1.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een wijziging in de algemene voorwaarden heeft hij het recht de overeenkomst op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.


Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.

2.1 Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot 7 dagen na verzenddatum, tenzij door Ganima uitdrukkelijk anders is vermeld. Ganima kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen.

2.2 In het geval van een offerte wordt door Ganima aangegeven welke werkzaamheden Ganima aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de diensten is bindend.

2.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling van aanvaarding van de offerte door opdrachtgever wordt ontvangen door Ganima (dit kan per e-mail).

2.4 Het wijzigen van de werkzaamheden is alleen mogelijk met instemming van beide partijen.


Artikel 3. Prijzen en betaling.

3.1 Alle prijzen zijn in euro's en exclusief BTW en overige ingevolge de wet verschuldigde belastingen, heffingen en rechten, tenzij anders overeengekomen met opdrachtgever.

3.2 De facturatie geschiedt maandelijks op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren door Ganima.

3.3 De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.

3.4 Indien opdrachtgever van mening is dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan Ganima te melden. De betaling wordt opgeschort totdat Ganima de melding heeft onderzocht. Blijkt dat de factuur toch correct is, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het in de factuur vermelde bedrag alsnog te voldoen.

3.5 Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

3.6 Bij een niet tijdige betaling is Ganima gerechtigd lopende en toekomstige werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan. Overeengekomen opleverdata of andere data zullen daarna opnieuw worden vastgesteld.


Artikel 4. Uitvoering en opschorting.

4.1 Ganima zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Ganima aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ganima worden verstrekt.

4.3 Ganima heeft het recht, zonder schadeplichtig jegens de opdrachtgever, de werkzaamheden (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover Ganima niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.


Artikel 5. Duur en opzegging.

5.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodig voor de werkzaamheden. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd met goedvinden van beide partijen, tenzij anders overeengekomen.


Artikel 6. Wijzingen.

6.1 Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

6.2 Alle wijzigingen in de uitvoering van een van de werkzaamheden, hetzij op verzoek van opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd en kunnen er extra kosten voor de opdrachtgever ontstaan. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan opdrachtgever.

6.3 Opdrachtgever begrijpt dat door wijziging van de overeenkomst en/of het ontstaan van meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van alle in de overeenkomst gemaakte afspraken kunnen worden beïnvloed.

6.4 Indien Ganima meer werk moet verrichten dan Ganima had kunnen voorzien ten tijde van de offerte, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Ganima gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

6.5 Voorwaarde voor het recht uit het artikel 6.4 is dat Ganima tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien opdrachtgever zich niet in de meerkosten kan vinden heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd werkzaamheden.


Artikel 7. Rechten van intellectuele eigendom.

7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen blijven de intellectuele eigendomsrechten van het ontwikkelde werken bij Ganima. De opdrachtgever krijgt een niet-exclusief gebruiksrecht.

7.2 Ganima gebruikt voor haar werkzaamheden mogelijk open source software waarvan de rechten bij derden liggen.

7.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.


Artikel 8. Geheimhouding.

8.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was.

8.2 Ganima mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

8.3 De verplichtingen uit dit artikel 8.1 blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.


Artikel 9. Oplevering en aanvaarding

9.1 De opdrachtgever heeft de software geaanvaard zodra opdrachtgever de software in gebruik neemt.

9.2 Oplevering van werkzaamheden vindt altijd in eerste instantie plaats in een testomgeving of testversie. Als een oplevering op verzoek van Opdrachtgever direct en ongetest plaatsvindt in een productie-omgeving of productieversie, wordt de software geacht te zijn aanvaard.

9.3 Na aanvaarding van de opgeleverde software vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Ganima het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. Iedere aansprakelijkheid voor gebreken in de software vervalt naar verloop van drie maanden na aanvaarding om welke reden dan ook.

9.4 Opdrachtgever kan software alleen afkeuren als het deze niet voldoet aan één of meerdere onderdelen van de acceptatiecriteria, of als de software één of meerdere gebreken bevat die redelijk gebruik in de weg staan.

9.5 Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na oplevering de software te evalueren en goed of af te keuren op basis van de acceptatiecriteria. Als opdrachtgever niet binnen deze periode reageerd, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.


Artikel 10. Aansprakelijkheid.

10.1 Ganima is slechts aansprakelijk tegenover opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

10.2 Ganima is nimmer aansprakelijk voor schade van opdrachtgever of derden die, direct of indirect, voortvloeit uit het feit dat de door of namens Ganima mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen niet, niet-tijdig of niet naar behoren door opdrachtgever diens vertegenwoordiger of derden zijn opgevolgd.

10.3 Ganima is nimmer aansprakelijk voor schade van opdrachtgever of derden die, direct of indirect, voortvloeit uit software gemaakt door opdrachtgever of derden, waarbij Ganima alleen een adviserende/begeleidende rol in de overeenkomst vervulde.

10.4 Iedere aansprakelijkheid van Ganima voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.

10.5 In geval van aansprakelijkheid krachtens artikel 10 is Ganima slechts gehouden tot vergoeding van het geoffreerde bedrag en enkel voor het deel dat daadwerkelijk door opdrachtgever is voldaan aan Ganima.

10.6 Schade waarvoor Ganima op grond van artikel 10 van deze bepaling aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien de opdrachtgever deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schiftelijk ter kennis heeft gebracht aan Ganima, tenzij de wederpartij aannemelijk kan maken dat hij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

10.7 De aansprakelijkheid van Ganima voor de gevolgen van gebreken in ontwikkelde werken komt te vervallen indien opdrachtgever zonder toestemming van Ganima wijzigingen aanbrengt in applicatiebestanden, bronbestanden of configuratie-instellingen, of bij ondeskundig gebruik van de werken door Opdrachtgever.

10.8 De genoemde beperkingen in artikel 10 van aansprakelijkheid komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Ganima.

10.9 Opdrachtgever is gehouden Ganima te vrijwaren voor enige aanspraken van derden wegens vergoeding van schade ten gevolge van het gebruik of toepassing van de geleverde zaken of prestatie(s) door de opdrachtgever.

10.10 In geval van overmacht en in het geval dat Ganima door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat is waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Ganima kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

10.11 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van werknemer(s) van Ganima.


Artikel 11. Slotbepaling.

11.1 Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.

11.3 Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.

11.4 De door Ganima ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door opdrachtgever.